Leasing a prenájom – časté otázky (FAQ)

Všetko, čo potrebujete vedieť o leasingu a prenájme v spoločnosti GRENKE.

Zavolajte nám

Spojte sa s nami prostredníctvom

+421 2 50 204 704

PON – PIA 8.30 – 16.30

Úplná amortizácia znamená, že všetky náklady spojené s leasingovým majetkom (obstarávacie, dodatočné a finančné náklady) sú pre poskytovateľa leasingu v plnej výške amortizované zaplatením leasingových splátok nájomcom.

Každá leasingová zmluva spoločnosti GRENKE obsahuje možnosť výmeny. To znamená, že leasingové zariadenie je možné vymeniť aj počas pretrvávajúcej zmluvy. Týmto spôsobom má leasingový nájomca vždy najnovšie technologické vybavenie, a ak hodnota zmluvy zostáva v definovanom finančnom rámci, leasingové splátky zostávajú fixné.

Basel II je druhou leasingovou splátkou kapitálových požiadaviek pre banky. Cieľom Basel II je pôsobiť ako stabilizačná sila v bankovníctve. Firemné pôžičky sa vydávajú na základe rizika. To znamená, že úverový rating spoločnosti zohráva pri vydávaní pôžičiek kľúčovú úlohu.

To je ďalší dôvod, pre ktorý je leasing pre malé a stredné podniky atraktívnejší ako forma financovania. Leasing zlepšuje pomer v súvahe, čo má pozitívny vplyv na rating spoločnosti.

IFRS 16 upravuje účtovanie leasingových zmlúv pre kótované spoločnosti a spoločnosti, ktoré dobrovoľne pripravujú svoje účty v súlade s IFRS. Každý leasingový nájomca je povinný zaznamenať právo na použitie zariadenia vo svojej súvahe spolu s leasingovým záväzkom. Tento štandard sa uplatňuje na všetky leasingové zmluvy s čistou hodnotou majetku vyššou ako 5 000 USD a s trvaním základného prenájmu dlhším ako dvanásť mesiacov. Odporúčame vám požiadať o radu v tejto záležitosti daňového poradcu alebo audítora. Výhody leasingu týkajúce sa konkrétnych produktov zostanú nedotknuté.

Časté otázky/Obchodník/Všeobecne

Najrýchlejší spôsob, ako to dosiahnuť, je cez partnerský portál. Tam si môžete vypočítať ponuky leasingu a posielať žiadosti online iba s pár kliknutiami. Kliknite sem a prejdite priamo na partnerský portál.


Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje, môžete si ich vyžiadať tualebo získať informácie priamo od miestnej kontaktnej osoby.

 

Ak ešte nemáte prístupové údaje pre portál GO Partner, ale už ste pracovali s naším predchádzajúcim partnerským portálom, môžete o nové prístupové údaje požiadať tu.

Leasingové formuláre sú poskytované ako súbory PDF. Na zobrazenie tohto formátu budete potrebovať program Adobe Acrobat Reader. Môžete si ho stiahnuť z webovej stránky Adobe. Tento softvér sa poskytuje na použitie bezplatne.

GRENKE zaručuje, že vaša faktúra bude uhradená do 24 hodín za predpokladu, že máme všetky potrebné zmluvné dokumenty. Pre maloobchodných partnerov spoločnosti GRENKE je preto leasing spoľahlivou transakciou bez akýchkoľvek nesplatených pohľadávok. Ak vaši zákazníci využívajú leasing, posilňujú tým vo výsledku svoju vlastnú likviditu.

Časté otázky/Zákazník/Všeobecne

V spoločnosti GRENKE sú leasing a prenájom k dispozícii za čisté obstarávacie ceny od 500 eur a viac. To znamená, že spoločnosť GRENKE vám umožňuje financovať aj menšie investície.

Spoločnosť GRENKE pôsobí nezávisle od akéhokoľvek výrobcu alebo banky. Výsledkom je, že pri výbere vašich zariadení nie ste viazaní na konkrétne značky alebo výrobcov. Spoločnosť GRENKE sa zameriava na financovanie zariadení z oblasti kancelárskej komunikácie a kancelárskeho vybavenia, medicínskej a laboratórnej techniky, bezpečnostných systémov a strojov. Možno financovať aj neobvyklejšie zariadenia – najlepším spôsobom, ako sa k nim dostať, je kontaktovať nás, aby sme našli vhodné riešenie.

Môžete to jednoducho urobiť pomocou nášho kontaktného formulára. Jednoducho vyberte ako svoj záujem „Produktový rad“ a ako tému „Leasing a prenájom“. 

Potvrdenie o doručení používajte na určenie dňa, keď ste dostali zariadenie. Dohodnutý čas základného prenájmu sa nezačína skôr ako prvý deň kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po prijatí alebo kalendárneho mesiaca, ak ste sa dohodli na mesačných platbách. Dovtedy platíte poplatok za využitie vo výške 1/30 dohodnutej leasingovej / nájomnej splátky za deň.

V záujme efektívnejšej a lacnejšej prevádzky bude, aj v tomto ohľade, spoločnosť GRENKE vyberať leasingové splátky za vašu leasingovú zmluvu/zmluvu o prenájme iba štyrikrát ročne (1. januára, 1. apríla, 1. júla a 1. októbra). Inými slovami, leasingové splátky sa vyberajú štvrťročne vopred.


Na požiadanie sa môžeme, samozrejme, dohodnúť aj na mesačnom výbere. To by však nespĺňalo podmienky na zľavu vo výške 1,5 % započítanú do štvrťročnej platby, čo by znamenalo, že v takom prípade by sa vaše leasingové splátky navýšili o túto sumu.

Poistenie je povinné pre všetky zariadenia. Ak nemáte vlastné poistenie technického zariadenia, spoločnosť GRENKE zahrnie vaše zariadenia do cenovo dostupnej rámcovej poistnej zmluvy. Poplatok za toto poistenie bude splatný ročne a bude závisieť od kúpnej ceny zariadenia.

Jednou zvláštnosťou leasingového financovania je, že ako leasingový nájomca neplatíte leasingové zariadenie, ale platíte iba poplatok za jeho používanie.

 

Leasing je v podstate podobný prenájmu. Zoberme si príklad prenajatého bytu. Ak si prenajmete byt, platením nájomného na vás neprechádza vlastníctvo bytu; namiesto toho platíte iba za použitie. Zaplatením nájomného sa byt nikdy nestane vaším majetkom. Po skončení nájomnej zmluvy sa musíte odsťahovať a byt „vrátiť“. Leasing funguje na podobnom princípe.

 

Povinnosť vrátiť leasingové zariadenie po skončení zmluvy je požiadavkou na právoplatnú leasingovú zmluvu, podľa ktorej si môžete vaše leasingové splátky odpočítať z daní. Vrátenie leasingového zariadenia po skončení zmluvy znamená, že ho môžete okamžite vymeniť za modernejšie zariadenie.

V prípade leasingových zmlúv sa strany dohodli na plnej amortizácii obstarávacích nákladov, poplatkov a úrokov. Leasingová zmluva môže byť kedykoľvek ukončená predčasným ukončením, keď musí byť dosiahnutá plná amortizácia.

Na zákazníckom portáli môžete ľahko a bezpečne vykonávať kompletnú správu zmlúv online. Môžete ho napríklad použiť na získanie digitálnych faktúr, ktoré spĺňajú všetky príslušné zákonné požiadavky na odpočet dane na vstupe.

Na zákaznícky portál

Časté otázky/Zákazník/Rámcová leasingová zmluva

Na najbližších dvanásť mesiacov by sa mali plánovať akvizície celkovo v hodnote najmenej 25 000 eur. Zdá sa to veľa, ale celková suma je ľahko dosiahnuteľná, najmä preto, že súčasné akvizície alebo akvizície, ktoré už boli realizované, sa môžu zahrnúť do výpočtu. Tento celkový objem investícií určuje preferenčné podmienky všetkých jednotlivých zmlúv podľa rámcovej zmluvy, aj keď ide len o malú akvizíciu v hodnote 500 eur. To znamená, že sa rámec vypláca od prvej akvizície, a to nielen finančne. Spracovanie jednotlivých leasingových zmlúv v rámci rámcovej zmluvy je obzvlášť jednoduché a rýchle. Vyžaduje sa iba jedno úverové hodnotenie, zmluvy sú zjednodušené a ľuďom môžete bez splnomocnenia udeliť oprávnenie na podpisovanie zmlúv.

Nie. Spoločnosť GRENKE funguje nezávisle od akéhokoľvek výrobcu. Zákazníci majú prístup k širokej škále možností leasingu. Patria sem kancelárske komunikačné zariadenia a kancelárske vybavenie, medicínska a laboratórna technika a bezpečnostné systémy, ako aj stroje. Za určitých okolností možno na základe dohody prenajať aj neobvyklé zariadenia.

V žiadnom prípade – samozrejme, s výnimkou preferenčných podmienok. Ako zákazník si vyberiete termín základného leasingu a typ zmluvy, napríklad zmluvy s čiastočnou alebo úplnou amortizáciou, pre každé leasingové zariadenie osobitne.

V závislosti od vybraného typu zmluvy existujú rôzne možnosti. V prípade najbežnejších zmlúv o úplnej amortizácii ide po prvé o vrátenie zariadení a získanie nových; po druhé o vyžiadanie ponuky na kúpu leasingových zariadení; a po tretie pokračovanie v leasingu. To znamená, že spoločnosť má pri rozhodovaní flexibilitu.

Nie. Neúčtujeme si poplatok za poskytnutie pôžičky. Platíte iba leasingové splátky za zariadenia požadované v jednotlivých zmluvách.

Podnikateľ nikdy nie je v bezpečí pred prekvapeniami. Finančná kríza je toho dokonalým príkladom. Ak teda existujú dôležité dôvody na odloženie alebo dokonca zrušenie plánovaných investícií, pomôžeme zákazníkovi nájsť riešenie. Napríklad odložené investície sa môžu spracovať na základe následnej rámcovej leasingovej zmluvy alebo predĺžením existujúcej zmluvy. Ak spoločnosť využila menej ako 50 % dohodnutého objemu, jednoducho prepočítame podpísané jednotlivé zmluvy v súlade s platnými podmienkami.

Celkový objem leasingu je zákazníkovi k dispozícii za definovaných podmienok počas 12 mesiacov, bez ohľadu na kalendárny rok. Počas tohto obdobia má prístup k celkovému objemu leasingu v akomkoľvek počte jednotlivých zmlúv, vždy v čase, keď je pre spoločnosť optimálne investovať.

Nie. Leasingové splátky zostávajú fixné až do skončenia príslušnej individuálnej zmluvy. Zmeny so spätnou platnosťou nie sú možné.