Pravidlá ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov nachádzajúce sa nižšie poskytujú prehľad o spôsobe zaznamenávania a spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Na základe informácií uvedených nižšie by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, ako aj o Vašich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov. To, ktoré konkrétne údaje sa podrobne spracúvajú a ako sa použijú, závisí od požadovaných alebo dohodnutých služieb.

 

1. Kto zodpovedá za spracúvanie údajov a koho môžem kontaktovať?

 

Kontaktné údaje: 

GRENKELEASING s. r. o.

Karadžičova 10

821 08 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 50 204 716
Email: [email protected] 

 

S našou zodpovednou osobou sa môžete spojiť na tejto adrese: 

GRENKELEASING s. r. o.

GDPR officer

Karadžičova 10

821 08 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 50 204 716
Email: [email protected]

 

2. Ktoré zdroje a údaje využívame? 

 

Spracúvame osobné údaje, ktoré dostávame od našich zákazníkov v rámci nášho obchodného vzťahu. Okrem toho spracúvame – pokiaľ je to potrebné na poskytovanie našich služieb – osobné údaje, ktoré môžeme získať z verejne dostupných zdrojov (napr. zoznamy dlžníkov, katastre nehnuteľností, obchodné registre a registre združení, tlač, internet) alebo ktoré boli získané od materskej spoločnosti GRENKE AG, našich obchodných partnerov alebo od ďalších tretích strán (napr. úverová agentúra).

 

Relevantné osobné údaje zahŕňajú:

 • osobné informácie (meno, adresa, dátum narodenia)
 • kontaktné údaje (telefón, emailová adresa)
 • overovacie údaje (napr. údaje o doklade totožnosti)
 • autentifikačné údaje (napr. podpisový vzor)
 • údaje týkajúce sa objednávky (napr. príkaz na úhradu)
 • údaje z plnenia našich zmluvných povinností (napr. údaje o predajoch pri platobných transakciách)
 • informácie o Vašej finančnej situácii (napr. údaje o úverovej bonite, údaje o prideľovaní skóre/ratingu, zdroj majetku)
 • reklamné údaje a údaje o predajoch (vrátane reklamného skóre), dokumentačné údaje (napr. zápisnice z konzultácií)

a ostatné údaje porovnateľné s kategóriami uvedenými vyššie.

 

3. Na aké účely spracúvame Vaše údaje (účel spracúvania) a na akom právnom základe? 

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a slovenského zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“). 

 

a. Na plnenie zmluvných povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) 

 

Údaje sa spracúvajú s cieľom poskytovať finančné služby v rámci plnenia našich zmlúv s našimi zákazníkmi alebo s cieľom vykonávať predzmluvné úkony, ktoré sa vykonávajú na základe žiadosti. Účely spracúvania údajov sú predovšetkým zamerané na konkrétny produkt (napr. lízing) a môžu zahŕňať, a to nie výlučne, analýzu potrieb, konzultácie a uskutočňovanie transakcií. Ďalšie podrobnosti o účeloch spracúvania údajov možno nájsť v príslušných zmluvných dokumentoch a podmienkach. 

 

b. V rámci vyvažovania záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

 

V rozsahu, v akom je to nevyhnutné, spracúvame Vaše údaje nad rámec skutočného plnenia zmluvy na účely ochrany našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, najmä pokiaľ ide o: 

 

 • konzultácie a výmena údajov s úverovými agentúrami s cieľom identifikovať riziko alebo riziko zlyhania

 

 • Na účely preskúmania možných úverových rizík a rizík zlyhania, ako aj na účely predchádzania trestným činom poskytujeme spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., údaje o žiadosti a o žiadateľovi. CRIF – Slovak Credit Bureau s.r.o. nám poskytne údaje uložené o Vašej osobe na portáli CRIF-u v prípade, že sme vierohodne preukázali náš oprávnený záujem.
   
 • Okrem toho zasielame osobné údaje získané v kontexte tejto zmluvy v súvislosti so žiadosťou, realizáciou a ukončením obchodného vzťahu, ako aj údaje o nezmluvnom alebo podvodnom konaní týmto spoločnostiam:

  - CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., IČO: 35 886 013
  - SENKOVIC, s.r.o., IČO: 47 253 037
  - M&M Legal s.r.o., IČO: 47 683 325
  - MABORO, s.r.o., IČO: 35 747 889

 

 • Právnymi základmi týchto prenosov sú článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Právnym základom prenosov spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau s.r.o. je okrem toho článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Prenosy na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR možno vykonať len v rozsahu potrebnom na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích strán, pokiaľ tieto záujmy neprevažujú nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, vyžadujúcimi si ochranu osobných údajov.
   
 • Výmena údajov s úverovými agentúrami tiež slúži na účely plnenia zákonných povinnosti s cieľom vykonávať kontroly úverovej bonity zákazníkov a uplatňovania profesionálnej náležitej starostlivosti podľa príslušných právnych predpisov.
  Úverové agentúry spracúvajú získané údaje a takisto ich využívajú na účely profilovania (prideľovania skóre) s cieľom poskytnúť svojim zmluvným partnerom v Európskom hospodárskom priestore, vo Švajčiarsku a – pokiaľ je to relevantné – v ďalších tretích krajinách (pokiaľ Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti) informácie s cieľom, okrem iného, posúdiť úverovú bonitu fyzických osôb.

 

 • preskúmanie a optimalizácia postupov pre analýzu požiadaviek pre priamy zákaznícky kontakt
 • optimalizácia webovej stránky a úprava jej dizajnu podľa potrieb
 • reklama alebo prieskum trhu alebo výskum verejnej mienky, v prípade, že ste nenamietali proti použitiu svojich údajov
 • podávanie žalôb a obhajoba v súdnych sporoch
 • zabezpečovanie IT bezpečnosti a IT prevádzky našej spoločnosti
 • predchádzanie trestným činom a ich vyšetrovanie
 • video sledovanie na ochranu domovských práv a na účely zhromažďovania dôkazov v prípadoch lúpeže a podvodu
 • opatrenia pre bezpečnosť budov a závodov (napr. kontrola prístupu)
 • opatrenia na ochranu domovských práv
 • opatrenia na účely obchodného riadenia a ďalšieho vývoja služieb a produktov
 • opatrenia na zabezpečenie kvality a optimalizáciu interných obchodných procesov

 

c. Na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a)  GDPR)

 

V prípade, že ste nám dali súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na konkrétne účely (napr. poskytnutie údajov v rámci skupiny alebo analýza údajov o platobných transakciách na marketingové účely), zákonnosť tohto spracúvania je zabezpečená na základe Vášho súhlasu. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. To platí aj na odvolanie vyjadrení súhlasu, ktorý ste nám doručili pred dňom účinnosti GDPR, t. j. pred 25. májom 2018. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania údajov do odvolania.
 
d. Na základe zákonných požiadaviek (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR), oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e)  GDPR)
 
Okrem toho sa na nás vzťahujú rôzne zákonné povinnosti, t. j. zákonné požiadavky (napr. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a daňové zákony). Účely spracúvania zahŕňajú, a to nie výlučne, kontrolu úverovej bonity, kontrolu totožnosti a veku, predchádzanie podvodom a legalizácii príjmov z trestnej činnosti, splnenie povinností týkajúcich sa daňového auditu a výkazníctva, ako aj posúdenie a riadenie rizík.

 

Osobné údaje sa uchovávajú v súlade so zákonnými povinnosťami a následne sa vymažú.

 

4. Kto dostáva moje údaje?

 

Subjekty v rámci našej organizácie, ktoré získavajú prístup k Vašim údajom, ich potrebujú s cieľom plniť si príslušné zmluvné a zákonné povinnosti. Naši poskytovatelia služieb a sprostredkovatelia takisto môžu získavať údaje na tieto účely. Ide o spoločnosti v rámci týchto kategórií: finančné služby, IT služby, logistika, tlačiarenské služby, telekomunikácie, vymáhanie pohľadávok, poradenstvo a konzultácie, ako aj predaje a marketing.

 

Pokiaľ ide o poskytovanie údajov príjemcom mimo našej spoločnosti, informácie o Vás môžeme poskytnúť len vtedy, keď tak musíme urobiť na základe zákona alebo keď ste nám na to dali súhlas. Za týchto okolností môžu byť príjemcami osobných údajov napríklad:

 • verejné orgány a inštitúcie (napr. daňové orgány a orgány presadzovania práva) v prípade existencie zákonnej alebo regulačnej povinnosti
 • ostatné úverové inštitúcie a inštitúcie poskytujúce finančné služby alebo
 • obdobné inštitúcie, ktorým poskytujeme osobné údaje v priebehu trvania nášho obchodného vzťahu s Vami (v závislosti od zmluvy, napr. korešpondenčné banky, úverové agentúry)
 • ostatné spoločnosti v rámci skupiny
 • pre riadenie rizík na základe zákonných alebo regulačných povinností

 

Ostatní príjemcovia údajov môžu byť subjekty, vo vzťahu ku ktorým ste nám udelili súhlas na účely predloženia Vašich údajov.

 

5. Zasielajú sa údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

 

Prenos údajov subjektom v krajinách mimo Európskej únie (do tzv. tretích krajín) sa uskutoční, pokiaľ:

 

 • sa to vyžaduje s cieľom vykonať Vaše príkazy (napr. príkazy na úhradu)
 • vyžaduje sa to v zákone (napr. s cieľom splniť povinnosti v oblasti daňového výkazníctva) alebo
 • ste nám na to dali súhlas

 

6. Ako sa spracúvajú moje údaje na webovej stránke?

 

Ak nie je uvedené inak, Vaše údaje na našej webovej stránke spracúvame s cieľom konať na základe Vašej žiadosti (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) týmto spôsobom:

 

a. Údaje o používaní

 

Vždy, keď navštívite stránku a získate súbor, tento proces automaticky uloží všeobecné údaje do súboru s logmi. Uchovávanie súvisí výlučne so systémom a dochádza k nemu len na štatistické účely alebo s cieľom nahlasovať trestné činy za výnimočných okolností.

 

Tieto údaje využívame v snahe zlepšovať naše webové stránky a prezentovať obsah prispôsobený Vašim záujmom na rôznych stránkach na internete a na viacerých zariadeniach. V rámci tohto procesu sa údaje o používaní nezlučujú s personalizovanými údajmi. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám svoje údaje, tieto údaje sa bezpečne zálohujú počas vstupného procesu. Uvedené platí aj pre uchovávanie v našom systéme. Z bezpečnostných dôvodov uchovávame Vašu IP adresu. Prístup k uvedenému možno získať v prípade oprávneného záujmu.

 

Neukladáme históriu Vášho prehliadača. K prenosu údajov tretím stranám ani k žiadnemu inému hodnoteniu nedochádza, ibaže existuje zákonná povinnosť tak urobiť.

 

Konkrétne, pri každom prístupe sa ukladá tento záznam s údajmi:

 

 • použité zariadenie
 • meno súboru, ku ktorému bol získaný prístup
 • dátum a čas prístupu
 • časové pásmo
 • prenesený objem dát
 • hlásenie o tom, či bol prístup úspešný
 • opis použitého typu webového prehliadača
 • použitý operačný systém
 • predtým navštívená stránka
 • poskytovateľ
 • IP adresa používateľa

 

b. Kontaktné formuláre a iné dopyty

 

S cieľom poskytnúť Vám čo najlepšie rady v rámci žiadosti prostredníctvom našich kontaktných formulárov bude – po informovaní sa o Vašom konkrétnom záujme – identifikovaná príslušná spoločnosť v rámci skupiny, ktorá Vám dokáže najlepšie odpovedať na Vašu žiadosť. Ak nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktných formulárov), určená spoločnosť uloží Vaše údaje s cieľom spracovať Vašu žiadosť (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) alebo v prípade, že sa požaduje akákoľvek ďalšia komunikácia. Ak je tam uvedených niekoľko spoločnosti, Vaše osobné údaje spracujú ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle článku 26 GDPR.  Ďalšie informácie o spoločných prevádzkovateľoch možno získať zaslaním emailu na [email protected].

 

Ak poskytnete konkrétne informácie o Vašich potrebách alebo Vašej osobe v súvislosti s inými požiadavkami (napr. počas nášho testu leasingu), uložíme vaše údaje na účely spracovania Vašej žiadosti (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a v prípade, že by malo dôjsť k ďalšej korešpondencii.

 

Ak výslovne súhlasíte s kontaktovaním emailom, telefonicky alebo poštou (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR) v rámci kontaktného formulára alebo iného dopytu, dávate spoločnostiam GRENKE AG, GRENKE Business Solutions GmbH & Co. KG, GRENKEFACTORING GmbH, GRENKE BANK AG a GRENKELEASING s. r. o. možnosť informovať Vás v budúcnosti telefonicky, emailom alebo poštou o aktuálnych produktoch a službách vo vybranej kategórii. Vaše údaje môžeme takisto uložiť na to, aby sme Vám zasielali náš newsletter. Okrem toho uchovávame Vašu IP adresu a dátum Vašej registrácie s cieľom umožniť v prípade pochybností preukázanie prihlásenia sa k odberu newslettera. Môžete kedykoľvek namietať proti využívaniu svojich údajov na reklamné účely alebo sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa v päte newslettera. 
 
Ak neudelíte súhlas, Vaše údaje sa vymažú po spracovaní Vašej žiadosti. Vyňaté z uvedeného sú údaje, vo vzťahu ku ktorým existujú zákonné alebo inak stanovené povinnosti uchovávania.

 

V rámci našich kontaktných formulárov pracujeme so službou Eloqua poskytovateľa ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandsko. Pre viac informácií o spracúvaní dát službou Eloqua si prosím prečítajte dodatočné poznámky pod písmenom g.
 

c. Registrácia

 

Údaje poskytnuté počas registrácie použijeme len na to, aby ste mohli využívať naše služby (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR).

 

Na účely procesu registrácie získavame tieto údaje:

 

 • emailová adresa
 • užívateľské meno
 • heslo

 

d. Newsletter

 

Sme radi, že Vás môžeme na základe Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) informovať o aktuálnych novinkách prostredníctvom nášho newslettera.

 

Na to, aby ste mohli dostávať newsletter, musíte uviesť svoje meno a emailovú adresu. Takisto môžete uviesť a predložiť ďalšie voliteľné informácie. Po tom, čo ste predložili svoju emailovú adresu, dostanete od nás email na emailovú adresu, ktorú ste uviedli, v ktorom musíte kliknúť na odkaz pre potvrdenie s cieľom overiť túto emailovú adresu.

 

Vaše údaje budeme uchovávať len na účely zasielania nášho newslettera. Okrem toho uchovávame Vašu IP adresu a dátum Vašej registrácie s cieľom umožniť v prípade pochybností preukázanie prihlásenia sa k odberu newslettera. Okrem toho s cieľom merať úspech nášho newslettera získavame údaje o tom, či sa newsletter otvorí, kedy sa otvorí a na ktoré odkazy sa kliká.

 

Na účely doručovania nášho newslettera pracujeme so službou Eloqua poskytovateľa ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandsko. Newslettre zasielané prostredníctvom služby Eloqua používajú technológie na sledovanie. Tieto údaje využívame najmä s cieľom zistiť, ktoré témy Vás zaujímajú, a to sledovaním toho, či sú naše emaily otvárané a na ktoré odkazy klikáte. Následne tieto informácie využívame v snahe zlepšovať emaily, ktoré Vám zasielame, a služby, ktoré poskytujeme, ako aj v snahe prepojiť ich s existujúcimi informáciami týkajúce sa sledovania alebo profilovania. Vaše emaily nebudeme môcť sledovať v prípade, že ste znemožnili zobrazovanie obrázkov vo svojom emailovom programe v rámci predvoleného nastavenia. V tomto prípade sa však newsletter nezobrazí celý a nemusíte mať možnosť využívať všetky funkcie. Ak zobrazíte obrázky manuálne, dôjde k vyššie uvedenému sledovaniu. Pre viac informácií o využívaní služby Eloqua si prosím prečítajte dodatočné poznámky pod písmenom g.

 

Z odberu newslettera sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa na konci newslettera.  

 

e. Využívanie súborov cookies

 

aa) Všeobecné informácie

 

S cieľom spríjemniť Vám návštevu našich webových stránok a umožniť využívanie určitých funkcií používame na rôznych stránkach tzv. súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom zariadení. Niektoré zo súborov cookies, ktoré používame, sa vymažú na konci relácie prehliadača, t. j. po zatvorení Vášho prehliadača (tzv. súbory cookies relácie). Ostatné súbory cookies zostávajú na Vašom zariadení a umožňujú nám alebo našim spriazneným spoločnostiam rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies).

 

Súbory cookies sa nedokážu dostať k iným súborom na Vašom počítači ani identifikovať Vašu emailovú adresu.

 

bb) Používanie súborov cookies

 

Podobne ako väčšina webových stránok, ktoré navštevujete, aj naša webová stránka používa súbory cookies v snahe zlepšiť užívateľský zážitok pri jednorazových a opakovaných návštevách webovej stránky. To Vám umožňuje rýchlo a ľahko prepínať medzi stránkami, ukladať Vaše konfigurácie a používať nástroje tretích strán (napríklad YouTube videá) na webovej stránke.

 

Súbory cookies sa ukladajú na našej webovej stránke (naše súbory cookies) alebo na iných webových stránkach, ktorých obsah sa zobrazuje na našej webovej stránke (súbory cookies tretích strán). Títo poskytovatelia – tretie strany (napríklad Facebook) môžu uložiť súbory cookies v prípade, že ste prihlásený na ich stránkach a navštívite našu webovú stránku. Na nastavenia súborov cookies týchto webových stránok nemáme žiadny vplyv. Pre viac informácií o ich používaní súborov cookies prosím navštívte webové stránky tretích strán.

 

cc) Zákonnosť uchovávania súborov cookies

 

Základné, funkčné a štatistické súbory cookies sa uchovávajú na základe našich oprávnených záujmov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na účely optimalizácie našej webovej stránky a úpravy jej dizajnu podľa potrieb.

 

Súbory cookies sa uchovávajú na marketingové účely na základe súhlasu používateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tieto súbory cookies sa preto uložia len v prípade, že používateľ súhlasí s uchovávaním udelením súhlasu s oznámením o súboroch cookies na webovej stránke.

 

dd) Deaktivácia a vymazanie súborov cookies

 

Nastavenie, ktoré si zvolíte pri prvej návšteve v reakcii na oznámenie o súboroch cookies, sa uloží. Zvolené nastavenia možno kedykoľvek upraviť v nastaveniach súkromia.

Nastavenia súkromia


Zavolajte nám

Spojte sa s nami prostredníctvom

+421 2 50 204 704

PON – PIA 8.30 – 16.30

Názov súboru cookie
Účel súboru cookie
Čas uchovávania
Súbor cookie relácie alebo trvalý súbor cookie

Bloomreach

technický súbor cookie pre vyrovnávača záťaže

počas trvania relácie

relácia

Onetrust

Spoločnosť Onetrust používa súbory cookies na zaznamenávanie používateľských nastavení súborov cookies a na umožnenie alebo zabránenie zhromažďovaniu údajov zo štatistických alebo marketingových súborov cookies v závislosti od uložených používateľských preferencií.

12 mesiacov

trvalý

Štatistické súbory cookies

 

Štatistické súbory cookies získavajú informácie o používaní webovej stránky, ako sú napríklad stránky, ktoré používateľ najčastejšie navštevuje, a či používateľ dostáva chybové hlásenia pri používaní webovej stránky. Tieto súbory cookies neuchovávajú informácie, ktoré umožňujú identifikáciu používateľa. Zhromaždené informácie sa zlučujú, a preto sa vyhodnocujú anonymne. Tieto súbory cookies sa používajú výlučne na zlepšenie výkonnosti webovej stránky, a tým užívateľského zážitku.

Názov súboru cookie
Účel súboru cookie
Čas uchovávania
Súbor cookie relácie alebo trvalý súbor cookie

Piwik Pro

Piwik

Používa sa na zaslanie údajov o zariadení a správaní návštevníka PIWIK-u.

30 minút – 1 rok

Súbor cookie relácie a trvalý súbor cookie

Súbory cookies na marketingové účely

 

Súbory cookies na marketingové účely sa používajú s cieľom prehrávať cielené reklamy, ktoré sú relevantné pre používateľa a prispôsobené jeho záujmom. Takisto sa používajú s cieľom obmedziť frekvenciu reklamy a merať účinnosť reklamných kampaní. Zaznamenávajú, či ste navštívili webovú stránku alebo nie. Tieto informácie možno poskytnúť tretím stranám, ako sú napríklad zadávatelia reklamy. Súbory cookies na zlepšenie cielenia a reklamy sú často prepojené s funkcionalitami stránok tretích strán.

 

Názov súboru cookie
Účel súboru cookie
Čas uchovávania
Súbor cookie pre reláciu alebo trvalý súbor cookie

Facebook

Tieto súbory cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu Facebooku.

2 roky

trvalý

Google Adwords

Tieto súbory cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu na platforme Google AdWords.

30 dní –2 roky

trvalý

Bing

Tieto cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu v kontexte online reklamy.

30 minút - 1 rok

relácia lebo trvalý

LinkedIn

Tieto súbory cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu LinkedIn.

2 roky

trvalý

Twitter

Tieto súbory cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu Twitteru.

2 roky

trvalý

Bloomreach

Tieto súbory cookies získavajú informácie, ktoré sa používajú buď s cieľom sledovať záujmy používateľov, resp. našich zákazníkov a s cieľom pomôcť zlepšiť zážitok na ich webových stránkach, alebo s cieľom pomôcť porozumieť nám, ako sa využívajú naše produkty a služby.

12 mesiacov

trvalý

Eloqua

Tieto súbory cookies umožňujú behaviorálnu reklamu a analýzu v kontexte emailového marketingu a meranie účinnosti emailovej reklamy. K sledovaniu dochádza anonymne až dovtedy, kým sa užívateľ identifikuje predložením formulára.

13 mesiacov

trvalý

f. Analýza rozsahu s využitím softvéru Piwik

 

V prípade Vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) používame softvér Piwik pre štatistické hodnotenie prístupu používateľov.

 

Vaša IP adresa sa pred uložením skráti hašovaním. Piwik používa súbory cookies, ktoré sa ukladajú na počítačoch používateľov a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky používateľom. V tomto prípade možno zo spracúvaných údajov vytvoriť preudonymizované profily používateľov o používaní. Informácie vytvorené súborom cookie týkajúce sa Vášho používania tohto online obsahu sa uložia na našom serveri, pričom tretím stranám sa neposkytnú. 

 

Súhlas s týmto spracúvaním údajov môžete odvolať nasledovne:

Nastavenia súkromia


g. Používanie služby Eloqua

 

Službu Eloqua využívame na získavanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky, zasielanie nášho newslettera a optimalizáciu našich služieb náležitým spôsobom. Servery Eloqua dodávateľa, ktorým je spoločnosť ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Holandsko, sa nachádzajú v EÚ.

 

Ak ste súhlasili s požívaním súborov cookies na marketingové účely, Eloqua použije príslušné súbory cookies, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky (ďalej len „užívateľské správanie“). Ak ste už navštívili webovú stránku, ktorá používa službu Eloqua, súbor cookie Eloqua už môžete mať. Aj v prípade, že je tento súbor cookie nastavený na iných webových stránkach, informácie z Vašej návštevy našich webových stránok môžeme vidieť len my a neposkytujú sa Oracle ani žiadnym iným používateľom systému Eloqua. Takisto nedokážeme tento súbor cookie použiť s cieľom zaznamenať alebo vidieť informácie o Vašich návštevách akýchkoľvek iných webových stránok.

 

V prípade, že počas svojej návštevy webovej stránky vložíte osobné údaje (napr. v kontaktnom formulári), tieto údaje sa spracujú spolu s užívateľským správaním s cieľom ponúknuť Vám obsah na webovej stránke a v našom newsletteri, ktorý je zameraný na Vaše záujmy, ako aj s cieľom umožniť zasielať Vám novinky a informácie o našej spoločnosti alebo nášho portfólia služieb na základe Vašich údajov, ktoré sú zamerané na Vaše individuálne záujmy. Na tento účel je technicky nevyhnutné, aby sme kombinovali Vaše akumulované a poskytnuté údaje v profiloch používateľov a hodnotili ich na účely uvedené vyššie. K tomu dochádza interne a len na účely uvedené vyššie.

 

Právnym základom pre pseudonymné hodnotenie používania našej webovej stránky je Váš súhlas (článok 6 ods.1 písm. a) GDPR), ktorý ste nám mohli udeliť počas používania našej webovej stránky.

 

Informácie vytvorené súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zašlú na server a uložia sa tam. V našom mene Eloqua využíva tieto informácie s cieľom hodnotiť Vaše používanie webovej stránky a vyhotoviť správy o aktivite na webovej stránke. Ak chcete zabrániť používaniu súborov cookies Eloqua alebo hodnoteniu užívateľského správania na svojom zariadení v budúcnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu: Deaktivácia služby Eloqua

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Eloqua môžete nájsť tu: Pravidlá ochrany súkromia Eloqua.

 

h. Používanie Facebook Pixel

 

aa) Spracovanie dát

Na našom webe používame takzvaný „Facebook pixel“ od „Facebook-u“ (Facebook Ire-land Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko). S Facebook pixel-om môžeme roztriediť návštevníkov našej webovej stránky do určitých cieľových skupín, aby sme Vám mohli zobrazovať reklamy („Ads“) na Facebooku. Zaznamenané údaje (napr. IP adresy, informácie o webovom prehliadači, umiestnenie webovej stránky, kliknutie na tlačidlá, prípadne pixel ID a ďalšie funkcie) si nemôžeme pozrieť, ale je možné ich použiť iba v kontexte zobrazenia určitých reklám. Pri použití Facebook pixel kódu sa tiež nastavia cookies.

Ak máte účet na Facebooku a ste prihlásení, Vaša návšteva tohto webu bude priradená k Vášmu používateľskému účtu na Facebooku.

Za účelom výmeny príslušných údajov Váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Facebook zhromažďuje pomocou tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa našej úrovne vedomostí: Integrovaním Facebook Pixel získa Facebook informácie, že navštevujete príslušné stránky nášho webu a že ste navštívili alebo klikli na jednu z našich reklám. Ak ste zaregistrovaní v službe Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k Vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaní na Facebooku alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

• Bližšie informácie ako sa Facebook pixel používa na reklamné kampane nájdete na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

• Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na https://www.facebook.com/policy.php

• Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Facebook sú k dispozícii na https://www.facebook.com/about/privacy

 

bb) Účely spracúvania údajov

Tieto funkcie používame, aby sme Vám mohli predložiť ponuky, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom.

 

cc) Právny základ

Vaše údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas získavame, keď navštívite našu webovú stránku prostredníctvom bannera súborov cookies.

 

dd) Trvanie uloženia a možnosti ovládania

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ich potrebujeme na príslušný účel (zobrazovanie záujmovo orientovanej reklamy), alebo pokiaľ ste nenamietali proti uloženiu Vašich údajov alebo neodvolali svoj súhlas.

Deaktivácia funkcie „Facebook Custom Audiences“ je možná pre prihlásených používateľov na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Svoje nastavenie pre reklamy na Facebooku môžete zmeniť na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen,%20provided%20you%20are%20logged%20into%20Facebook

 

i. Používanie remarketingu Google a Double Click

 

aa) Spracovanie dát

Google Remarketing a Double Click (teraz Google Ad Manager): používame Google Re-marketing a Google Double Click od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Bar-row Street, Dublin 4, Írsko. Pomocou tejto technológie sa nastavujú súbory cookies, ktoré hodnotia, ako používate našu webovú stránku, a ktoré umožňujú rozpoznanie Vášho prehliadača pri návšteve webových stránok, ktoré patria do reklamnej siete Google. Na tento účel používa kód sledovania Google Analytics okrem súborov cookies Google Analytics aj takzvané double click cookies. Tieto zhromažďujú údaje, ktoré webové stránky tretích strán v sieti Google Display Network ste navštívili a na ktoré reklamy ste klikli. Okrem toho sú prepojené údaje z cookies prvej strany (napr. súbory cookies Google Analytics) a cookies tretích strán (napr. súbory cookies Google pre predvoľby zobrazenia). To nám umožňuje vyhodnotiť zobrazovanie reklám a Vašu interakciu s týmito reklamami.

 

Sledovanie konverzií Google Ads: Používame sledovanie konverzií Google Ads. Vďaka tejto technológii sa súbory cookies nastavujú, keď máte interakciu s jednou z našich reklám, napr. kliknete na ňu. Súbory cookies sa používajú na analýzu toho, čo sa stane po interakcii s reklamou, napríklad či ste si kúpili náš produkt, zobrazili ste si reklamu z mobilného telefónu, stiahli si našu aplikáciu alebo ste sa zaregistrovali na odber noviniek.

 

bb) Účely spracúvania údajov

Google Remarketing a Double Click (teraz Google Ad Manager): Túto technológiu používame na to, aby sme Vám ponúkli inzeráty založené na záujmoch na iných webových stránkach v reklamnej sieti Google. Reklamy sa týkajú obsahu, ktorý ste si predtým prezerali na našej webovej stránke.

 

Google Ads Conversion Tracking: Túto technológiu používame s cieľom zlepšenia našich ponúk.

 

cc) Právny základ

Vaše údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas získavame, keď navštívite našu webovú stránku prostredníctvom bannera súborov cookies.

 

dd) Trvanie uloženia a možnosti ovládania

Údaje zhromaždené prostredníctvom funkcií Google sa ukladajú a pravidelne vymazávajú.

 

Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vo svojom prehliadači.

 

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov a ich spracovaní stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehľadávača („add-on“), ktorý je k dispozícii tu

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google Dynamic Remarketing, Double Click a Google Ads Conversion Tracking: Zmeny uloženia súborov cookies a súvisiaceho spracovania údajov môžete nastaviť deaktiváciou prispôsobenej reklamy prostredníctvom nastavení reklamy. Používanie súborov cookies tretími stranami môžete deaktivovať prostredníctvom deaktivačnej webovej stránky iniciatívy týkajúcej sa sieťových reklám. Prípadne môžete deaktivovať double-click cookies nainštalovaním doplnku prehľadávača.

 

Niektoré zmeny nastavení môžu obmedziť funkčnosť našich webových stránok.

 

Ďalšie informácie nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

 

j. Používanie Linkedin Insights a Conversion Tracking

 

aa) Spracovanie dát

Pre tento web používame LinkedIn Insight od poskytovateľa LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornia 94043, USA. LinkedIn Insight vytvára Linkedin „cookies prehliadača“ a zhromažďuje nasledujúce údaje:

 

• IP adresa,

• časová známka,

• aktivity stránky,

• demografické dáta z LinkedIn, ak je užívateľ aktívnym členom LinkedIn

 

Táto technológia nám umožňuje generovať správy o výkonnosti našich inzerátov a informácie o interakcii s webovými stránkami. Z tohto dôvodu je na tejto webovej stránke integrovaný LinkedIn Insight Tag, ktorý vytvára spojenie so serverom LinkedIn, ak navštívite túto webovú stránku a súčasne ste prihlásení do svojho účtu LinkedIn.

 

bb) Účely spracúvania údajov

Vaše údaje spracovávame za účelom vyhodnotenia kampaní a zhromažďovania informácií o návštevníkoch webových stránok, ktorí sa k nám mohli dostať prostredníctvom našich kampaní na LinkedIn.

 

cc) Právny základ

Vaše údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Váš súhlas získavame, keď navštívite našu webovú stránku prostredníctvom bannera súborov cookies.

 

dd) Trvanie uloženia a možnosti ovládania

Vaše údaje uchovávame, pokiaľ ich potrebujeme na príslušný účel (vyhodnotenie kampane), alebo pokiaľ ste proti uloženiu svojich údajov nevzniesli námietky alebo ste odvolali svoj súhlas.

 

Zhromaždené údaje sú šifrované. Viac informácií nájdete tu https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn nájdete tu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. A LinkedIn opt-out nájdete tu https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

 

k. Integrácia Google Maps
 

Integrujeme mapy služby „Google Maps“ poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Spracúvané údaje môžu zahŕňať, a to nie výlučne, IP adresy a lokalizačné údaje používateľov, ktoré sa však nezískavajú bez ich súhlasu (k čomu zvyčajne dochádza v rámci nastavení ich mobilných zariadení). Ibaže ste výslovne súhlasili s používaním, našim právnym základom pre toto spracúvanie údajov je náš oprávnený záujem s cieľom navrhnúť našu webovú stránku, aby spĺňala Vaše potreby. Údaje sa môžu spracúvať aj v USA. Pravidlá ochrany súkromia: https://www.google.com/policies/privacy/, deaktivácia: https://adssettings.google.com/authenticated

 

l. Integrácia YouTube videí

 

aa) Spracovávané údaje

Na našu stránku sme vložili YouTube videá, ktoré sú prevádzkované službou YouTube, no môžu byť prehrávané priamo z našej stránky. Všetky videá sú nastavené v „režime rozšírenej ochrany údajov“, t.j. podľa stanoviska zverejneného na Youtube nie je prehrávanie videa použité na personalizáciu reklamy pre používateľa. Na to však žiaľ my nemáme žiaden vplyv. YouTube je službou spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Google”).

 

Pre účely zvýšenia ochrany Vašich osobných údajov sú videá pri návšteve našej stránky automaticky deaktivované a integrované v stránke pomocou tzv. „dvojklikového riešenia“. Táto integrácia zabezpečuje, že v prípade vyvolania sub-stránky na našom webe, ktorá obsahuje takéto videá, nedochádza k vytvoreniu spojenia s YouTube servermi. Váš prehliadač vytvorí takéto spojenie až v momente, keď videá aktivujete.

 

Ak je v ďalšom texte podmienok odkazované na službu YouTube a týka sa to jej prevádzkovateľa, výklad sa automaticky vzťahuje na spoločnosť Google. Uvedené platí aj obrátene.

 

Aktivovaním videa dostane YouTube informáciu, že Vám bola sprístupnená príslušná sub-stránka nášho webu. Okrem toho dôjde k prenosu základných údajov ako IP adresa a časová pečiatka. Toto sa deje bez ohľadu na to, či YouTube poskytuje používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásený, alebo či neexistuje žiaden používateľský účet. Ak ste prihlásený do služby YouTube, Vaše dáta budú priamo priradené k Vášmu účtu. Ak si neprajete, aby boli Vaše dáta spájané s Vašim Youtube profilom, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. YouTube ukladá Vaše osobné údaje ako profily užívania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na navrhovanie svojich webových stránok tak, aby vyhovovali Vašim potrebám. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) s cieľom poskytovania reklamy podľa potrieb a informovania ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať vytváranie takýchto profilov užívania, pričom pre uplatnenie tohto práva musíte kontaktovať YouTube alebo Google, napr. na https://about.google/contact-google/.

 

Získané informácie sú uchovávané na Google serveroch, a teda v Spojených štátoch amerických ako rizikovej tretej krajiny. Pre tieto účely vyhlásil poskytovateľ, že sám nastavil zákonné štandardy tak, aby zodpovedali bývalému „EU-US Privacy Shield“ a že prisľúbil dodržiavanie platných zákonov na ochranu osobných údajov pri medzinárodnom prenose týchto údajov. So spoločnosťou YouTube sme taktiež dohodli tzv. štandardné zmluvné doložky, ktorých účelom je zachovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov v tretích krajinách.

 

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania osobných údajov službou YouTube nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Nájdete tam aj ďalšie informácie o Vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia:
www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

bb) Účely spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané a prenášané pre účely integrácie a zobrazovania YouTube videí.

 

cc) Právny základ

Právny základ pre zobrazenie videí je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, t.j. k integrácii dochádza na základe vopred udeleného súhlasu.

 

dd) Doba uchovávania a práva dotknutej osoby

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, dokým ich potrebujeme na príslušný účel, alebo dokým ste nenamietali ukladanie Vašich osobných údajov alebo ste neodvolali Váš súhlas. Ak si v tomto zmysle neželáte, aby YouTube spracovával Vaše osobné údaje, môžete svoj súhlas neudeliť alebo ho odvolať.

 

 

7. Ako dlho sa budú moje údaje uchovávať? 
 

Ibaže sa inak výslovne stanovuje v tomto vyhlásení o ochrane súkromia, údaje o používaní a registračné údaje, ktoré uchovávame, sa vymažú hneď po tom, ako prestanú byť potrebné na ich zamýšľané využitie a vymazanie nie je v rozpore so žiadnymi zákonnými povinnosťami uchovávania.

 

Ostatné osobné údaje spracúvame a uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely plnenia našich zmluvných a zákonných povinností. Je potrebné poznamenať, že náš obchodný vzťah je trvajúcim záväzkom, ktorý má trvať roky. V prípade, že sa údaje už viac nevyžadujú na účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností, riadnym spôsobom sa vymažú, ibaže je ďalšie spracovanie dočasne potrebné na tieto účely:

 

 • Na tomto mieste je potrebné spomenúť plnenie obchodných povinností uchovávania a povinností uchovávania v súvislosti s daňami, najmä podľa Obchodného zákonníka, daňových predpisov a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Lehoty pre uchovávanie a dokumentáciu sú od dvoch do desiatich rokov.
 • Uchovanie dôkazov v kontexte zákonných premlčacích dôb, najmä podľa Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Tieto premlčacie doby sa môžu líšiť a závisia od povahy konkrétneho zákonného nároku.

 

8. Aké mám práva na ochranu údajov?
 

Každá dotknutá osoba má vo vzťahu k nám

 • právo na prístup podľa článku 15 GDPR,
 • právo na opravu podľa článku 16 GDPR,
 • právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR,
 • právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR,
 • a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

 

Pokiaľ ide o právo na prístup a právo na vymazanie, uplatňujú sa podmienky podľa ZoOOÚ.
Okrem toho existuje právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov (článok 77 GDPR).
Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie vyjadrení súhlasu, ktorý ste nám poskytli pred dňom účinnosti GDPR, t. j. pred 25. májom 2018. Vezmite prosím na vedomie, že odvolanie platí len do budúcnosti. Spracovanie, ku ktorému došlo pred odvolaním, tým nie je dotknuté.

 

9. Som povinný poskytnúť údaje?
 

V rámci nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť osobné údaje, ktoré sa vyžadujú s cieľom uzatvoriť obchodný vzťah a plniť si súvisiace zmluvné povinnosti, alebo osobné údaje, ktoré musíme získať zo zákona. Bez týchto informácií vo všeobecnosti nedokážeme uzatvoriť alebo plniť zmluvu s Vami.
 
Konkrétne, podľa predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sme povinní zistiť Vašu totožnosť pred uzatvorením obchodného vzťahu s Vami na základe Vášho dokladu totožnosti a zaznamenať a uložiť Vaše meno, miesto a dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu a identifikačné údaje. Aby sme si mohli splniť túto zákonnú povinnosť, musíte nám poskytnúť potrebné informácie a dokumenty v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ihneď nás informovať o akýchkoľvek zmenách počas trvania obchodného vzťahu. V prípade, že nám neposkytnete potrebné informácie a dokumenty, nesmieme uzatvoriť želaný obchodný vzťah alebo v ňom pokračovať.

 

10. V akom rozsahu dochádza k automatickému rozhodovaciemu procesu?

 
V zásade nepoužívame žiadne plne automatické rozhodovacie procesy podľa článku 22 GDPR s cieľom opodstatniť alebo zachovať obchodný vzťah. Ak takéto postupy v jednotlivých prípadoch použijeme, informujeme Vás o tom samostatne, pokiaľ sa to vyžaduje v zákone.

 

11. Dochádza k profilovaniu?

 

Niekedy spracúvame Vaše údaje automaticky na účely hodnotenia určitých osobných aspektov (profilovanie). Profilovanie využívame napríklad v týchto prípadoch:

 

 • Vzhľadom na zákonné a regulačné požiadavky máme záväzok bojovať proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a majetkovým trestným činom. Zároveň sa vykonávajú aj hodnotenia údajov (okrem iného pri platobných transakciách). Tieto opatrenia sa zaviedli aj na Vašu ochranu.
 • S cieľom poskytnúť Vám cielené informácie a rady k produktom, používame hodnotiace nástroje. Tieto umožňujú komunikáciu a reklamu vychádzajúcu z potrieb, vrátane prieskumu trhu a výskumu verejnej mienky.
 • Používame prideľovanie skóre s cieľom posúdiť Vašu úverovú bonitu. Tá vypočítava pravdepodobnosť, s ktorou si zákazník splní svoje platobné povinnosti v súlade so zmluvou. Výpočet môže zahŕňať napríklad príjem, výdavky, existujúce záväzky, povolanie, zamestnávateľa, trvanie pracovného pomeru, minulú podnikateľskú skúsenosť, minulé splácanie pôžičky a informácie od úverových agentúr. Prideľovanie skóre je založené na matematicko-štatisticko uznávanom a osvedčenom postupe. Vypočítané skóre nám pomáha prijímať rozhodnutia v kontexte predajov produktov a je súčasťou prebiehajúceho riadenia rizík.
info

Informácie o Vašom práve namietať podľa článku 21 GDPR

 

1. Právo namietať vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu

 
Máte právo kedykoľvek, z dôvodov vyplývajúcich z Vašej konkrétnej situácie, odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ku ktorému dochádza na základe článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR (spracúvanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracúvanie údajov na základe vyvažovania záujmov); uvedené platí aj na profilovanie na základe tohto ustanovenia v zmysle článku 4 ods. 4 GDPR.
 
V prípade Vášho namietania prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje okrem prípadu, keď vieme preukázať pádne legitímne dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo okrem prípadu, keď takéto spracúvanie slúži na uplatnenie, vykonanie alebo bránenie zákonných nárokov.

 

2. Právo odvolať súhlas so spracúvaním údajov na priame reklamné účely

 
V individuálnych prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na účely priamej reklamy. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účely takejto reklamy, ktoré zahŕňa profilovanie, a to v rozsahu, v akom sa týka takejto priamej reklamy.
 
Ak namietate proti spracúvaniu na účely priamej reklamy, Vaše osobné údaje sa na takéto účely prestanú spracúvať.
 
Súhlas s uvedeným môžete odvolať zaslaním listu s príslušným znením na túto adresu:
 

GRENKELEASING s. r. o.

GDPR officer

Karadžičova 10

821 08 Bratislava, Slovensko

Telefón: +421 2 50 204 716

 

alebo emailom na: [email protected]