Podmienky ochrany osobných údajov
a informácie o spracúvaní

podľa ustanovení Nariadenia EÚ č. 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

 

 

Spoločnosť GRENKELEASING s. r. o. ctí ochranu súkromia a dôs­ledne dbá na dodržiavanie právnych predpisov na ochra­nu osobných údajov dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov striktne dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariade­nie“).

V súvislosti so spracovaním osobných údajov zo strany GREN­KELEASING s. r. o. ako prevádzkovateľa Vám ako oso­be, ktorej osob­né údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá oso­ba“) týmto posky­tujeme informácie podľa článku 13 a 14 Na­ria­denia.

Pokiaľ dochádza k uzavretiu leasingovej zmluvy, tvoria tieto pod­mien­ky súčasť Všeobecných leasingových podmienok GRENKE­LEASING.

V iných prípadoch môže GRENKELEASING oboznámiť dotknu­tú osobu o týchto podmienkach ochrany osobných údajov ich predlo­žením v listinnej podobe (aj ako príloha zmluvy), zasla­ním na e-mailovú adresu alebo odka­zom na ich zverejnené znenie na internete.

Zároveň však tieto podmienky platia aj v prípadoch, keď spoloč­nosť GRENKELASING s. r. o. vykonáva opatrenia pred uzatvo­rením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

 

1. Prevádzkovateľ

 

Prevádzkovateľ, ktorý sám určuje účely a prostriedky spracú­va­nia osobných údajov, je spoločnosť:

GRENKELEASING s. r. o.
sídlo: Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 43 878 989,
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 50000/B,
zástupca prevádzkovateľa: štatutárny orgán podľa zápisu vo verejnom obchodnom registri
(ďalej len v „GRENKELEASING“)

Kontakt:

e-mail:                      gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
tel.:                          02 / 50 204 716

 

2. Zodpovedná osoba

 

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov a uplatňova­nia práv dotknutých osôb. Zodpovedná osoba taktiež spolupracuje s dozorným orgánom a plní úlohu kontaktného miesta pre dozorný orgán.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby sú:

e-mail:                     gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
tel.:                          02 / 50 204 716
adresa:                    Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

 

3. Spracúvanie údajov a portál pre distribútorov

 

Oprávneným distribútorom poskytujeme prístup k účtu používateľa na našom portáli pre distribútorov, konkrétne na https://gfs.grenke.sk, kde môžete vy ako distribútor alebo vybraní zamestnanci získať prístup k funkciám uvedeným nižšie.

 

a. Registrácia

 

Počas procesu registrácie získavame tieto údaje:

§  Obchodné meno a adresa spoločnosti

§  Kontaktné údaje

Ostatné údaje možno poskytnúť na dobrovoľnom základe.

Ako distribútor môžete pre vybraných zamestnancov zabezpečiť ich vlastný prístup k Vášmu účtu na našom portáli pre distribútorov.

 

b. Funkcie

 

Na portáli pre distribútorov poskytujeme tieto funkcie:

§  vytváranie a uchovávanie cenových ponúk a žiadostí

§  archivovanie uložených cenových ponúk, žiadostí a zmlúv

§  správa používateľských účtov distribútora

§  iniciovanie elektronického uzatvárania zmlúv (e-zmluvy)

 

c. Spracúvanie údajov

 

Údaje poskytnuté v rámci registrácie alebo využívania funkcií použí­vame v rozsahu, v akom je to potrebné na poskytnutie relevantnej funkcie na portáli pre distribútorov, na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

V rozsahu, v akom je to potrebné, poskytnuté údaje spracúvame nad rámec skutočného plnenia zmluvy s cieľom chrániť naše legi­tímne záujmy a legitímne záujmy tretích strán, a to najmä s cieľom uskutočniť konzultácie v súvislosti s údajmi a výmenu údajov s úverovými agentúrami (napr. SCHUFA) a určiť úverovú bonitu a riziká omeškania v prípade poskytnutia úveru.

 

d. Zodpovednosť

 

V prípade, že poskytnete údaje na spracovanie, ako sa uvádza na portáli pre distribútorov, zodpovedáte za ich riadne získanie a vlože­nie na portál pre distribútorov a za splnenie akýchkoľvek súvisiacich požiadaviek na ochranu údajov.

V tom prípade zodpovedáme za spracovanie údajov v súlade s práv­nymi predpismi v oblasti ochrany údajov a za bezpečnosť spra­cúvania údajov.

 

e. Heslá

 

K účtu používateľa možno získať prístup len s heslom. Vy, resp. vaši zamestnanci zodpovedáte za nastavenie bezpečného hesla a jeho uloženie tak, aby k nemu nemohli získať prístup tretie strany.

 

f. Práva na odvolanie súhlasu a zrušenie Vášho účtu

 

Údaje, ktoré ste poskytli na portáli pre distribútorov, môžete kedy­koľvek vymazať a zrušiť účet používateľa prostredníctvom admi­nistratívnych nastavení.

Pritom môžete tiež namietať voči uchovávaniu osobných údajov poskytnutých v rámci registrácie na portáli a jeho používania.

Rovnako budú vymazané údaje, ktoré sme uchovávali, akonáhle sa naplní účel, pre ktorý sa získali, a neexistuje žiadna zákonná povinnosť uchovať ich s cieľom zabrániť vymazaniu. V prípade, že sa údaje nevymažú z dôvodu, že sú potrebné na iné právne prípustné účely, ich spracovanie sa obmedzí. To znamená, že údaje budú zablokované a nebudú spracúvané na iné účely. Uvedené sa vzťahuje napríklad na údaje používateľov, ktoré musia byť uchované podľa právnych predpisov v oblasti daní alebo obchodného práva.

 

4. Účel spracúvania osobných údajov

 

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame pre nasledovné účely:

§  uzatváranie, evidencia a správa leasingových zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej korešpondencie a klientská zóna) a manažérskych analýz

§  reporting, výpočet kapitálových požiadaviek, štatistické spracovanie

§  vybavovanie sťažností a reklamácií

§  riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispoločenskej činnosti

§  evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi

§  súdne a rozhodcovské spory, mimosúdne vymáhanie pohľadávok

§  spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

§  ponuka produktov a služieb a poskytnutie informácií v rámci priameho marketingu

§  správa registratúry

§  výkon vnútorného auditu, výkon funkcie v súlade s predpismi, výkon funkcie riadenia rizík

 

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je uzatvo­renie a plnenie leasingovej zmluvy (článok 6 (1) b) Nariadenia).

Rovnako je právnym základom plnenie povinností GRENKE-LEASING podľa právnych predpisov (článok 6 (1) c) Nariadenia), napr. podľa predpisov na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, účtovných a daňových predpisov alebo podľa pracovnoprávnych predpi­sov.

Pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby (článok 6 (1) a) Nariadenia), spoločnosť GREN­KELEASING na potrebu súhlasu dotknutú osobu upozorní a zod­povedajúco poučí.

Spoločnosť GRENKELEASING je oprávnená spracúvať osob­né údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na účely oprávnených záujmov (článok 6 (1) f) Nariadenia). Spracúvanie je však prípustné iba v takom prípade, ak nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Oprávnené záujmy GRENKELEASING sú:

§  Komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta

§  Poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu

§  Zber dát v snahe dosiahnuť integritu poskytnutých údajov

§  Získavanie informácií, najmä o trhových podmienkach

§  Vyhodnocovanie a analyzovanie údajov

§  Právna ochrana, riadne a včasné plnenie právnych povinností, uplatňovanie nárokov, vymáhanie pohľadávok

§  Predchádzanie škodám, podvodom a iným porušeniam právnych povinností

§  Riadenie rizika vzniku škôd a podvodu, odhaľovanie páchateľov

§  Dátová bezpečnosť a bezpečnosť informačných systémov

Predmetom spracúvania môžu byť osobitné kategórie osob­ných údajov, najmä pokiaľ GRENKELEASING plní povinnosti podľa pred­pi­sov na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Predmetom spracúvania nie sú osobné údaje dotknutých osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov veku.

 

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

 

Prevádzkovatelia a sprostredkovatelia GRENKELEASING ako príjemcovia údajov sú:

§  CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o., IČO: 35 886 013

§  MABORO, s.r.o., IČO: 35 747 889

§  M&M Legal s.r.o., IČO: 47 683 325

§  SENKOVIC, s.r.o., IČO: 47 253 037

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje, sú:

§  dodávatelia služieb (predmetu leasingu)

§  finanční agenti

§  poskytovatelia IT služieb

§  poskytovatelia právneho, daňového a účtovného poradenstva, znalci

§  Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne

§  Národná banka Slovenska

§  inkasné spoločnosti

§  súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori

§  materská spoločnosť GRENKE AG, so sídlom Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, Spolková republika Nemecko,
resp. iné osoby patriace do podnikateľskej skupiny GRENKE

GRENKELEASING údaje o príjemcoch pravidelne aktualizuje.

 

7. Prenos osobných údajov

 

Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko.

Upozorňujeme, že získané osobné údaje môžu byť poskytnuté na prenos a spracúvanie v rámci Európskej únie.

Osobné údaje je dovolené prenášať do tretej krajiny mimo Európskej únie alebo medzinárodným organizáciám výlučne podľa podmienok upravených v Nariadení.

 

8. Doba uchovávania osobných údajov

 

GRENKELEASING uchováva osobné údaje dotknutej osoby najme­nej po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Osobné údaje sú však uchovávané po dobu povinne predpísanú podľa príslušných právnych predpisov.

V prípade uplatňovania právnych nárokov sú osobné údaje uchová­vané najviac 5 roky po uplynutí premlčacích lehôt, pokiaľ právny predpis neurčuje dlhšiu dobu uchovávania.

Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

 

9. Profilovanie

 

V určitých prípadoch spracúvame Vaše údaje automatizovaným spôsobom pre účely vyhodnotenia niektorých aspektov Vašej osoby (profiling).

Profilovanie využívame napríklad v nasledujúcich prípadoch:

§  V zmysle právnych a regulačných požiadaviek sme zaviazaní predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a trestným činom, ktoré ohrozujú majetok. Taktiež vyhodnocujeme údajov (v rámci platobných transakcií). Tieto opatrenia boli zavedené aj kvôli ochrane dotknutých osôb.

§  Využívame vyhodnocovacie nástroje, aby sme poskytli dotknutým osobám cielené informácie a poradenstvo o našich produktoch. Tieto nástroje nám umožňujú komunikáciu a reklamu (vrátane prieskumu trhu a mienky), ktorá zodpovedá Vaším potrebám.

§  Pri vyhodnocovaní Vašej finančnej spôsobilosti používame scoring. Tento proces počíta s pravdepodobnosťou, s akou je klient schopný splniť platobné povinnosti v súlade so zmluvou. Výpočet sa zakladá na klientových príjmoch, výdavkoch, existujúcich záväzkoch, zamestnaní, informáciách o zamestnávateľovi, dobe trvania zamestnania, skúsenostiach z predchádzajúcich obchodných vzťahov, splácaní predchádzajúcich pôžičiek, ako aj napríklad na informáciách od úverových inštitúcií. Scoring je založený na akreditovaných matematických a štatistických procesoch, ktoré boli testované a overované. Vypočítané skóre nám pomáha pri rozhodovaní o predaji produktov a je zahrnuté do bežných procesov manažmentu rizík.

Vzhľadom na povahu leasingu a finančné riziká je zistenie platobnej schopnosti žiadateľa o leasing nevyhnutné na uzavretie alebo na plnenie leasingovej zmluvy. Výsledok procesu profilovania preto ovplyvňuje rozhodnutie GRENKE­LEASING o uzavretí leasingovej zmluvy s konkrétnym žiada­teľom. Ako zdroj údajov využíva GRENKELEASING aj verejné dostupné a zverejnené údaje žiadateľa o uzavretie leasingovej zmluvy.

 

10. Technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov

 

Spoločnosť GRENKELEASING využíva najmodernejšie informačné technológie pre účely bezpečného uchovávania a pre­no­su dát.

Pri svojej činnosti používa najmä aktuálny softvér zodpo­vedajúci po­žia­davkám Privacy by Design a Privacy by Default, štandardné bezpečnostné ná­stroje a pravidelne venuje pozornosť odborným zna­lostiam svojho personálu.

 

11. Práva dotknutej osoby

 

Každá dotknutá osoba má nasledujúce práva:

§  právo požadovať prístup k osobným údajom

§  právo na opravu osobných údajov

§  právo na vymazanie osobných údajov

§  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

§  právo na prenosnosť svojich osobných údajov

§  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
a proti rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (profilovanie)

§  právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

§  právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článku 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Voči GRENKELEASING si dotknutá osoba môže svoje práva uplat­niť prostredníctvom písomnej žiadosti, elektronickými prostriedkami alebo ústne. Informácie sa môžu poskytnúť za pred­pok­ladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

12. Odvolanie súhlasu

 

Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom zákonnosť spracúvania jej osobných údajov na základe udeleného súhlasu ostáva do okamihu odvolania súhlasu zachovaná.

Udelený súhlas na uchovávanie osobných údajov môžete kedy­koľvek odvolať oznámením prostredníctvom e-mailovej adresy: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk. GRENKELEASING môže v prípade pochybností o totožnosti vyžadovať jej preukázanie alebo iný spôsob auten­ti­fikácie odvolania súhlasu.

 

13. Právo na informácie a právo namietať

 

Dotknutej osobe poskytneme kedykoľvek bezplatne informáciu, aké osobné údaje sme o nej získali a za akým účelom. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy: gdpr@grenke.sk.

Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať poplatok za poskyt­nu­tie informácií iba v takých prípadoch, ktoré sú upravené Naria­dením.

Na získanie informácie sa musíte identifikovať ako osoba, o ktorej má byť poskytnutá informácia, alebo preukázať, že ste oprávnený prijať informáciu týkajúcu sa tretej osoby.

Ste oprávnený kedykoľvek namietať proti použitiu Vašich osob­ných údajov, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu: gdpr@grenke.sk.

Zablokovanie a vymazanie Vašich osobných údajov sa riadi právom stanovenými podmienkami. Zablokovaním Vašich osob­ných údajov najmä zabezpečíme, že žiadne ďalšie informácie a správy Vám nebudú od nás zasielané.

Upozorňujeme, že výmaz osobných údajov je možný až po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt určených na ich uchovávanie.

Právne predpisy týkajúce sa spracúvanie osobných údajov sú:

1.    NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

2.    Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie
alebo v prípade uplatnenia Vašich práv
neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo poštou:

e-mail: gdpr@grenke.sk
telefón: 02 / 50 204 716
adresa: Karadžičova 10, 821 08 Bratislava

 

Od 25. mája 2018 sú aktuálne informácie zverejnené na webovej stránke www.grenke.sk v sekcii O nás – ochrana osobných údajov a tiež vo všetkých pobočkách GRENKELEASING.

Podmienky GRENKELEASING o ochrane osobných údajov a informácie o spracúvaní sa uplatňujú od 25. mája 2018. Spoločnosť GRENKELEASING tieto podmienky pravidelne reviduje a aktualizuje.